ईमेल भरणे जरुरी आहे!

पासवर्ड भरणे जरुरी आहे!

नाव नोंदणी
 • नाव नोंदणी ही ऑनलाइन व प्रत्यक्ष भेट घेऊन करता येउ शकते.
 • नाव नोंदणी करिता संस्थेकडे आपली पुढील कागदपत्रे व संस्थेची फि भरावी लागेल.
  1. बायोडाटा २ प्रत,
  2. पोस्टकार्ड साइझ कलर फोटो (४x६) २ प्रत,
  3. कुंडली (पत्रिका) २ प्रत
 • संस्थेचे सभासदत्व एक वर्षाकरिता राहील. एकावर्षानंतर नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे.
 • एक वर्षाकरिता संस्थेची नोंदणी फि रु.१५००/- आहे. नूतनीकरणासाठी फी रु.१२००/- भरावी लागेल.
 • नोंदणी फी व नूतनीकरण फी रोखीने, मनीआर्डरने, डीडीने अथवा चेकने स्वीकारली जातील.
 • सभासद नोंदणी फी, नूतनीकरण फी पुढील बँक अकॉउंट मध्ये जमा करू शकतात.
बँक अकाउंटची माहिती
 • Account Name : Shivsahyadri vadhuvarsuchak Kendra,
 • Account No. : Saving Account 10316,
 • Bank : S.S. Bank,
 • Branch : Vashi Branch,
 • IFSC CODE :
नियम व अटी
 • एकदा भरलेली फी कोणत्याही कारणात्सव परत केली जाणार नाही.
 • नवीन नोंदणी झालेल्या स्थळांची माहिती वेबसाइट वर व प्रत्यक्ष भेट घेऊन ऑफिसमध्ये बघता येईल.
 • संस्थेच्या वेबसाइटवर स्थळांचे पत्ते व फोननंबर नसतात. अनुरूप असलेल्या स्थळांचा नोंदणी क्र. ऑफिसमध्ये कळवून त्याची माहिती घ्यावी.
 • फोन कार्यालयीन वेळेतच करावा. आपण दिलेल्या फॉर्ममधील फोननंबरवरुनच फोन करावा.
 • एका सभासदास फोनवरून एकावेळेस जास्तात जास्त ५ आईडी नंबरचे (स्थळांचे) फोननंबर मिळतील.
 • ऑफिस टाईमिंग सकाळी १०.०० ते १ व दुपारी ४ ते ७.
 • सभासदांना वधुवरांची यादी पाहणेस मिळेल. त्यामध्ये आपल्या अपेक्षेनुसार योग्यतेप्रमाणे जे स्थळ हवे असेल त्याचा नोंद्णी क्रमांक दिले नंतर नोंदणीनुसार संबंधीत स्थळाची माहिती दिली जाईल.
 • केंद्रा तर्फे सुचविलेल्या स्थळांना आपला निर्णय लवकरात लवकर कळवावा.
 • संस्थेकडुन घेतलेल्या स्थळाची माहिती अन्य कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तिस किंवा संस्थेस देउ नये. तसे निदर्शनास आल्यास सभासदत्व रद्द करण्यात येईल.
 • विवाह ठरले नंतर तसे संस्थेस सुचित करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार आपली माहिती, फोटो व कागदपत्रे परत देणे सोईचे होईल.
 • संस्थेमध्ये पुरवली जाणारी वधु/वर यांची माहिती स्वत: किंवा नातेवाइक (फॉर्म भरणारी व्यक्ति) यांनी स्वत:चे जबाबदारी वर दिलेली असते, तरी त्याची सत्यता पडताळून पहाणे ही प्रत्येकाची जवाबदारी आहे, त्यास संस्था जवाबदार राहणार नाही.
 • वरील प्रमाणे नियम मान्य असतील त्यांनीच या केंद्रात नोंदणी करावी.
 • नियम व अटी बदलण्याचा अधिकार केंद्राने राखुन ठेवला आहे.

Copyright © Shiv Sahyadri Vadhu Var Suchak Kendra. Designed and Developed by OneSoftDev. All rights reserved.

संपर्क: info@shivsahyadrimatrimony.com

1